Journalistieke genres

Krant en website kennen een grote verscheidenheid aan journalistieke genres waarmee actuele gebeurtenissen worden beschreven dan wel becommentarieerd.

Vraaggesprek

Een vraaggesprek of interview is een artikel dat de bedoeling heeft de opvattingen en/of het karakter van (doorgaans) één persoon te belichten. De voornaamste grondstof wordt gevormd door een dialoog tussen journalist en gesprekspartner.

Reportage

De reportage is een langer verslag van een nieuwswaardige situatie. De reportage moet de dagelijkse realiteit weerspiegelen. Het is de journalistieke reductie van individuele ervaringen die ter plekke zijn genoteerd. De reportage vraagt om stijl, gevoel en kleur – de waarnemingen van de journalist op locatie staan voorop. De reportage beoogt nieuwe gezichtspunten te openen en daardoor zelfstandig nieuws te worden. Daarom is er ruimte voor een persoonlijker stijl en soms voor een zeker impressionisme.

Recensie

Na de column is de recensie de meest persoonlijke journalistieke vorm in de krant. Maar anders dan de column is een recensie dienstbaar van karakter. De recensent geeft, vanuit zijn achtergrondkennis en persoonlijke smaak, een gedegen, prikkelend en gezaghebbend oordeel over een boek, film, toneelstuk, concert enzovoorts. Recensenten hebben daarbij een grote mate van vrijheid, zowel in inhoud als wat de vorm betreft. Ze hebben maar één dwingend voorschrift: de totale onafhankelijkheid van hun mening.

Profiel

Het profiel is een portret dat wordt opgebouwd uit informatie die in de eerste plaats van derden wordt verkregen. Het geeft antwoord op de vraag: hoe wordt de geportretteerde in zijn leven en streven waargenomen. Soms komt ook de geprofileerde zelf nog aan het woord.

Portret

Bij het opduiken van een nieuwe naam in het nieuws, wanneer een niet zo bekende persoon een belangrijke functie krijgt, kan een kort portret worden geplaatst. Het portret geeft antwoord op de gebruikelijke journalistieke vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom (wanneer deze feiten tenminste niet in het nieuwsbericht hebben gestaan) ten aanzien van het leven van de betrokkene en voegt hier een interpretatie aan toe.

Nieuwsbericht

Nieuws omvat een ongewoon feit of een ongewone gebeurtenis die op de belangstelling van de lezer kan rekenen. Waar en wanneer het nieuwsfeit zich heeft afgespeeld, wordt voorin het bericht vermeld. De rest van het bericht is gewijd aan de vragen: hoe en waarom. Het nieuwsbericht is compact geschreven, in de voltooid tegenwoordige tijd en staat op zichzelf. Het veronderstelt bij de lezer geen kennis van het voorafgaande. Het bericht wijst op mogelijke gevolgen en vermeldt bij voorkeur reacties. De voorgeschiedenis heeft in het bericht meer prioriteit naarmate de nasleep ingrijpender is.

Nieuwsanalyse

Een interpretatie van het nieuws in de krant. De nieuwsanalyse moet op zichzelf kunnen staan; de belangrijkste feiten worden dus herhaald. Een nieuwsanalyse mondt uit in een conclusie, die echter ruimte moet laten voor andere interpretaties. Ook hier moet de lezer zelf tot een afwijkende slotsom kunnen komen.

Necrologie

Portret van interessante dode. Onder een chapeau met naam en de jaartallen van geboorte en overlijden staat als kop een kenschets van zijn karakter of betekenis in een paar woorden. Deze karakterisering moet teruggevonden kunnen worden in het artikel. Een necro moet de leeftijd van de overledene bevatten, de doodsoorzaak of de omstandigheden die tot de dood leidden en plaats en datum - maar niet in de intro; reserveer die beperkte ruimte voor de duiding van het belang van de overledene.

Commentaar

Commentaren, vroeger hoofdartikelen genoemd, geven het standpunt van de krant weer, op basis van discussies tussen hoofdredactie en commentatoren. Ze zijn daarom niet gesigneerd. Het commentaar wordt geschreven door een commentator, de hoofdredacteur, of, op verzoek, door een andere ter zake kundige redacteur. De hoofdredacteur zorgt ervoor dat de opvattingen in de commentaren consistent zijn. Dat wil niet zeggen dat de krant niet van mening mag veranderen. De mening van de krant is verankerd in de beginselen van de krant zoals verwoord in het eerste hoofdartikel.

Commentaar

Commentaren, vroeger hoofdartikelen genoemd, geven het standpunt van de krant weer, op basis van discussies tussen hoofdredactie en commentatoren. Ze zijn daarom niet gesigneerd. Het commentaar wordt geschreven door een commentator, de hoofdredacteur, of, op verzoek, door een andere ter zake kundige redacteur. De hoofdredacteur zorgt ervoor dat de opvattingen in de commentaren consistent zijn. Dat wil niet zeggen dat de krant niet van mening mag veranderen. De mening van de krant is verankerd in de beginselen van de krant zoals verwoord in het eerste hoofdartikel.

Inhoud syndiceren