Juridische terminologie

probandum (juridisch)

Latijn: hetgeen bewezen moet worden, het te bewijzen feit.

contraseign (juridisch)

Het ondertekenen door de betrokken ministers van een wetsvoorstel, dat door de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen en dat door de koningin is ondertekend.

seponeren (juridisch)

Het terzijde leggen, niet-vervolgen van een strafzaak door het Openbaar Ministerie. Seponeren kan ook voorwaardelijk gebeuren. Tegen een sepot is beklag mogelijk.

getuige à charge (juridisch)

Voor het Openbaar Ministerie optredende getuige (doorgaans tegen de verdachte).

verzet (juridisch)

Betekenis: beroep tegen een veroordeling bij verstek.

instructie (juridisch)

Ander woord voor gerechtelijk vooronderzoek.

landsadvocaat (juridisch)

Betekenis: zelfstandig advocatenkantoor dat door het Rijk wordt gebruikt als raadsman in procedures.

administratieve rechtspraak (juridisch)

Rechterlijke uitspraak tegen een overheidsbeslissing. Een meer gebruikelijke term voor administratief recht is bestuursrecht. De zaken komen in eerste instantie bij afdelingen bestuursrechtspraak van de gewone rechtbanken. De hoogste instantie is niet de Hoge Raad maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in sommige gevallen de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Voor bepaalde economische regelgeving is er een afzonderlijk College van Beroep voor het bedrijfsleven.

OM, Openbaar Ministerie (juridisch)

Afkorting kapitaal, zonder puntjes. Voluit Openbaar Ministerie met twee kapitalen (in het buitenland spreken we van een openbaar ministerie, dus onderkast). Rechterlijke ambtenaren, belast met het opsporen van strafbare feiten, vervolging en toezicht op tenuitvoerlegging. Het OM kan ook zelf sancties opleggen bij lichtere vergrijpen of transacties (boetes) voorstellen waarmee de verdachte vervolging kan voorkomen. Bij kantongerecht en rechtbank heten zij officier van justitie, bij gerechtshoven en Hoge Raad advocaat- of procureur-generaal.

beroep (juridisch)

Voorziening tegen een uitspraak bij een hogere instantie voor de in het ongelijk gestelde partij. Hoger beroep in rechtszaken wordt appèl genoemd.

Inhoud syndiceren